2006-09-30

Chinese Teaching ----Practice One

Sheng-Zi (New Words)

1. Wo (I)
2. Ni (You)
3. Ta (He/She)
4. Hao (Good/ Well/ Fine)


Ju-Xing (Sentense Pattern)


1
Ni hao ma? -----How are you?
Wo hen hao.----- I am fine.

2
Ta hao ma?----- How is he/ she?
Ta hen hao. -----S/he is fine.

沒有留言: